Vịnh đầu Hạng Vũ

Tác giả:

Cai Hạ tài thu sất trá thanh,
Hữu đầu như thử sử nhân kinh.
Đường đường bát xích thân hà tại,
Lẫm lẫm trùng đồng mạo nhược sinh.
Bách chiến đắc lai nguyên bất dị,
Thiên kim cấu khứ cánh hà khinh.
Anh hùng đáo để trường oanh liệt,
Nhất thị do năng hạ lỗ thành.

 

Dịch nghĩa

Tiếng quát thét vừa mới thu lại ở Cai Hạ
Có đầu như thế khiến người ta sợ
Đường đường là tấm thân tám thước ở đâu?
Mắt hai tròng (trùng đồng) lẫm liệt vẻ mặt như hồi sống
(Qua) trăm trận đánh đến lúc này đâu phải dễ?
Nghìn vàng mua đi nào phải rẻ?
Anh hùng đến cuối cùng vẫn mãi còn oanh liệt
Một cái nhìn còn hạ được thành giặc

 

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập II), NXB Văn học, 2012

Thảo luận cho bài: "Vịnh đầu Hạng Vũ"