Vịnh Nguyễn hành khiển 詠阮行遣 • Vịnh quan hành khiển họ Nguyễn

Tác giả:

Phong vân tế hội hiệu trì khu,
Bất nhẫn thương sinh khát vọng tô.
Dục thí cường Hồ tân thủ đoạn,
Tận thu Đại Việt cựu dư đồ.
Kình thiên sự nghiệp quang thiên cổ,
Chấn thế thanh danh mãn cửu châu.
Tảo thức công danh nan thiện xử,
Hoàng sơn ưng bạn Xích Tùng du.

 

Dịch nghĩa

Gặp hội gió mây ông đã gắng sức ruổi rong,
Không nỡ để dân đen phải khao khát mong mỏi được sống lại.
Muốn đem phương sách mới để diệt giặc dữ,
Để thu lại hết cơ đồ cũ của nước Đại Việt ta.
Sự nghiệp chống trời, soi sáng ngàn thuở,
Tiếng tăm vang dội lừng lẫy khắp cả chín châu.
Nếu sớm biết công danh là con đường thật khó,
Thì nên lên núi Hoàng Sơn theo ông Xích Tùng đi chơi.

Thảo luận cho bài: "Vịnh Nguyễn hành khiển 詠阮行遣 • Vịnh quan hành khiển họ Nguyễn"