Vịnh núi con mèo ở Thanh Hoá

Tác giả:

Hổ cứ giang biên tráng địa duy,
Càn thai khôn dựng kỷ đa thì ?
Lăng tằng thạch cốt lăng sương sấu,
Ẩn ước đài mao liễm lộ phì.
Phong động nộ hào kình án thiếp,
Nguyệt minh cố ảnh điểu kinh phi.
Võng Xuyên nhược hữu truyền thần thủ,
Miêu nhập đan thanh diệc nhất kỳ.

Thảo luận cho bài: "Vịnh núi con mèo ở Thanh Hoá"