Vịnh núi Tản Viên

Tác giả:

Danh sơn sơn thượng cổ kim truyền,
Tứ vọng đoàn đoàn nhược tản viên.
Vân mại trùng tiêu tinh khả trích,
Địa dao vạn nhận thủy vô truyền.
Yên hà truyền tỏa vô trần cảnh,
Tuyền thạch nhàn thê bất lão tiên.
Đường Ý đảm hàn, Cao thúc thủ.
Nguy nhiên nam cực trấn Nam thiên!

Thảo luận cho bài: "Vịnh núi Tản Viên"