Vịnh phỗng sành

Tác giả:

Ông đứng làm chi đó hỡi ông?
Trơ trơ như đá vững như đồng.
Đêm ngày gìn giữ cho ai đó?
Non nước đầy vơi có biết không?

Nguồn: Việt Nam ca trù biên khảo, Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề, Nxb TPHCM tái bản, 1990

Thảo luận cho bài: "Vịnh phỗng sành"