Vịnh Trâu Già

Tác giả:

Vịnh Trâu Già

 Nguyễn Khuyến


Một nắm xương khô, một nắm da
Bao nhiêu cái ách đã từng qua
Đuôi khom biếng vẫy Điền Đan hỏa
Tai nặng buồn nghe Nịnh Tử ca
Sớm thả vườn Đào chơi đủng đỉnh
Tối về thôn Hạnh thở nghi nga
Có người toan giết tô chuông mới
Ơn đức Vua Tề lại được tha.

 

Thảo luận cho bài: "Vịnh Trâu Già"