Vịnh xuyên cổ (Vịnh trống thủng)

Tác giả:

Của tôi bưng bít vẫn ngùi ngùi
Nó thủng vì chưng cũng nặng dùi
Ngày vắng trên lầu dăm bảy lúc
Đêm thanh dưới gác một đôi hồi
Khi khoan chưa chán thời khi nhặt
Đánh đứng không thôi lại đánh ngồi
Nhắn nhủ ai về thương đến mấy
Thịt da ai cũng thế mà thôi
(Tạp thảo tập)

Khảo dị: bản Xuân Hương thi sao
Câu 2: Nó thủng vì chưng kẻ nặng dùi
Câu 4: Đêm thanh khoan nhặt một đôi hồi

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Vịnh xuyên cổ (Vịnh trống thủng)"