Vịt Con Đến Trường

Tác giả:

Lạch bạch bạch vịt con đến trường

Cạc cạc cạc, vịt ta học chữ
O tròn như trứng gà
Thì học trước, quên sau

Cạc cạc cạc, vịt quên chữ rồi
Cạc cạc cạc, thày ngan liền nhắc
O tròn như trứng vịt
Là vịt ta nhớ liền………

Bạch lạch bạch vịt con đến trường
Cạp cạp cạp vịt ta học chữ
O tròn như trứng vịt
Vịt học trước quên sau

Cạc cạc cạc vịt quên chữ rồi
cạc cạc cạc thầy ngan liền nhắc
O tròn như trứng vịt
Là vịt ta nhớ ngay

 

Thảo luận cho bài: "Vịt Con Đến Trường"