Vợ chinh nhân

Tác giả:

Bạc mộ vọng tây bắc,
Phù vân cao bất phi.
Tiêu tiêu văn mã minh,
Lương nhân phục vị quy.
Tự quân tái vi biệt,
Tận nhật lý ty ky (cơ).
Quân hành vị đương phản,
Vị quân tài chiến y.
Dũng phu xả nhất tử,
Để chưởng phá trùng vi.
Nhung lỗ vị tốt bình,
Phẫn uất tráng tâm vi.
Diệp diệp tường lý hoa,
Lựu hoả hốt dĩ huy.
Quân lai hà thảo thảo,
Vô nãi luyến khuê vi.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Vợ chinh nhân"