Vợ Chồng Ngâu

Tác giả:

Nhịp 2/4, Tango

Một tuần ngâu
Mưa rơi buồn reo lá tung sầu theo nhớ nhung tiêu điều
Cơn cơn nơi phương trời
Tình tan vỡ muôn đời
Rầu rầu năm năm Chức Nữ khóc Ngưu Lang
Niềm hận thưong tràn khắp nhân gian

Đều đều giọt mưa giọt mưa đều rơi
Suốt đời u ám nhịp cầu mong manh Ô Thước bắc ghềnh
Vợ chồng ngâu buồn tủi trông nhau
Ngồi xa mây gió vương mang hang lệ thương
Chút nên mưa gieo sầu xuống đời
Một ngày gang tấc thôi Nam Bắc đôi nơi
Chàng với nàng ngậm ngùi chia phôi

Ngoài xa mưa gió
Khóc vợ chồng ngâu
Vàng trút ngàn lá
Ai nhớ ai sầu
Một tuần ngâu sầu lắng canh thâu
Ngàn muôn kiếp sau
Khôn ngừng khóc nhau
Ôi duyên ngang trái
Thắm có chừng thôi
Ngân giang muôn đời
Còn nhiều lệ rơi

Tham khảo:
1. Tuyển tập nhạc Nửa thế kỷ tình ca II, nxb Trẻ, 1997.

Thảo luận cho bài: "Vợ Chồng Ngâu"