Vô cơ

Tác giả:

Mạ mượt mầu lúa thị xanh thì lá
Đất kiệt mùa tim bón hoá vô cơ.

Thảo luận cho bài: "Vô cơ"