Vô đề

Tác giả:

Vòng buộc cổ chim thư thả nắng
Hẹn quê ai xoá trắng tên đề

Thảo luận cho bài: "Vô đề"