Vô đề

Tác giả:

Thất mã tê phong huếch hoác lai,
Oanh doanh xa mã cộng trì hồi.
Viên trung hảo điểu liêu tiêu ngữ,
Dã ngoại kỳ hoa lác đác khai.
Bạch nhật sạ văn lôi hống động,
Thanh thiên hốt kiến vũ lài nhài.
Khù khờ thi cú đa nhân thức,
Khệnh khạng tương lai vấn tú tài.
Câu 3 và 4 là của nhà vua vốn hay lập dị Tự Đức đặt ra rồi đọc cho các quan nghe, nhưng lại nói là mơ thấy Thần nhân tặng. Cái lập dị là ở hai chữ liêu tiêu với chữ liêu viết bằng 3 chữ điểu theo hình chử phẩm và chữ tiêu bằng 4 chữ điểu theo dạng 4 góc trên dưới đề huề. Câu kế thì cũng hình thức đó qua hai chữ lác đác với chữ hoa. Thế nên, Cao Bá Quát mới châm mà rằng đó là 2 câu ở trong một bài thơ hồi xửa hồi xưa thời mà thần còn nấu sử sôi kinh cơ… làm vua quá ngạc nhiên bảo Cao Bá Quát đọc nốt bài thơ đó cho trẫm nghe nào… và Cao Bá Quát biếm ra bài thơ như trên với những chữ huếch hoác bằng chữ mã, oanh doanh bằng chữ xa, hống động bằng chữ lôi, lài nhài bằng chữ vũ. Vua nghe xong thì âm thầm nín tịt va các quan thì đứng ngẩn đến ngây ra.

Thảo luận cho bài: "Vô đề"