Vô Đề

Tác giả:

Biết nói gì đây, nói gì đây
Sum vầy chưa trọn, lệ tình cay
Lời yêu lỡ gặp đời sông bể
Để thơ với nhạc cũng héo gầy

Thảo luận cho bài: "Vô Đề"