Vô Đề 2

Tác giả:

Vô Đề 2

 Joseph Huỳnh Văn


Máu đào ai thắm trên sông
Mà em giặt áo chờ mong người về
Chao tay trong ánh giăng thề
Có nghe hồn lụa nào nề huyết xương
*
Ngàn năm e vẫn còn vương
Trên sông trầm lắng chút hương máu nồng.

 

Thảo luận cho bài: "Vô Đề 2"