Vô đề (I)

Tác giả:

Chán khóc ai rồi lại khóc mình,
Dở cười dở nói, dở làm thinh.
Lung tung sóng bể, à đa sự,
Lấp ló trăng đêm, ủa hữu tình!
Cương ngựa, ách trâu, cười một giống,
Tiếng gà, máu quốc, khách năm canh.
Ngán cho kìa chiếc thuyền con cỏn,
Chở nổi bao nhiêu khối bất bình!
(1929)

Thảo luận cho bài: "Vô đề (I)"