Vô đề (II) bài 1

Tác giả:

Một xó nằm co một lão ngông,
Mắt lòng soi khắp nỗi dân cùng.
Ước thân này hoá nghìn muôn nước,
Dạo bắc rồi nam, tây rồi đông.
(1935)

Thảo luận cho bài: "Vô đề (II) bài 1"