Vô đề (II) bài 2

Tác giả:

Dân khổ bao nhiêu đau bấy nhiêu,
Nước kia ai đắm, lửa ai thiêu?
Trơ trơ thế mãi, trơ trơ mãi,
Hạn lụt còn lưa, lại cái nghèo!
(1935)

Thảo luận cho bài: "Vô đề (II) bài 2"