Vô đề (II) bài 3

Tác giả:

Trót chẳng đi đâu mãi cứ ngồi,
Cứ ngồi nhưng lại muốn đi hoài.
Muốn đi mà lại đi chưa đặng,
Thôi hãy ngồi suông thủng thẳng chơi.
(1935)

Thảo luận cho bài: "Vô đề (II) bài 3"