Vỡ hụi

Tác giả:

Tình bạc thắm phá sản mầu thương cũ
Mộng vỡ hụi hường
hoa chạy nợ hương.

Thảo luận cho bài: "Vỡ hụi"