Vợ Mắng

Tác giả:

Vợ Mắng

 Nguyễn Tấn Hưng


Tấm thân vàng võ đã không lo
Lậm cái văn thơ chẳng nhỏ to
Phen này hẳn mất không tiền chuộc
Mặc gánh giang sơn rượu mấy vò 

 

Thảo luận cho bài: "Vợ Mắng"