Vỡ mộng liêu trai

Tác giả:

Ma sợ cung vôi chạy vọt lên,
Người thơ giữa lúc mở bầu men.
Khai Xuân chưa kịp vui cùng khách
Đạn rót trời cao đã nổ rền.
(Tết Mậu Thân)

Thảo luận cho bài: "Vỡ mộng liêu trai"