Vô sự là hơn

Tác giả:

Hễ kẻ trêu người ắt phải lo
Chẳng bằng vô sự ngáy o o
Tay kia khéo nắm còn hơn mở
Miệng nọ hay cười có lúc ho
Có thuở được thời mèo đuổi chuột
Ðến khi thất thế kiến tha bò
Ðược thua sau mới ăn năn lại
Vô sự chăng hơn có sự ru?
Nguồn: Bạch Vân quốc ngữ thi tập, Nguyễn Quân biên soạn, Nxb Sống Mới 1974

Thảo luận cho bài: "Vô sự là hơn"