Vô Sự Là Hơn

Tác giả:

Vô Sự Là Hơn

 Nguyễn Bỉnh Khiêm


Hễ kẻ trêu người, kẻ phải lo
Chẳng bằng vô sự ngáy o o
Tay kia khéo nắm, còn hơn mở
Miệng nọ hay cười, có lúc ho
Có thuở được thời, mèo đuổi chuột
Ðến khi thất thế kiến tha bò
Ðược thua sau mới ăn năn lại
Vô sự thường hơn có sự ru.

 

Thảo luận cho bài: "Vô Sự Là Hơn"