Vô thần

Tác giả:

Mùa xuân vô thần
Hoa làm tôn giáo
Con ong ngoan đạo
Mật vàng tìm ăn
Viết khoảng 1975-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Vô thần"