Vô tình hơn bão

Tác giả:

Phong ba vừa mới tạnh dư âm,
Vút cánh “hồng” bay, đạn réo ầm.
Người cứu người, sao người nỡ hại?
Vô tình cho đến bao còn “tâm”!

Thảo luận cho bài: "Vô tình hơn bão"