Vọng chim

Tác giả:

Áo nổi nỗi xưa thu đầu ngõ
Cột đèn chìm sương phố vọng chim.

Thảo luận cho bài: "Vọng chim"