Vọng Thanh Hoa nhất đới duyên sơn ngẫu thành

Tác giả:

Vọng Thanh Hoa nhất đới duyên sơn ngẫu thành

Quan hà thành quách ngật tham thiên
Bất tận xuân vân đoạn phục liên
Cửu thập cửu phong hình thế viễn
Nhất thời thuý sắc đáo chinh thuyền

Dịch nghĩa

Quan hà thành quách cao ngất trời
Mây xuân đứt rồi lại nối không cùng tận
Chín mươi chín ngọn núi hình thế xa xa
Có một lúc màu xanh đến tận con thuyền đang đi
Thanh Hoa: Tên cũ của Thanh Hoá ngày nay.

Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập)/ Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

Thảo luận cho bài: "Vọng Thanh Hoa nhất đới duyên sơn ngẫu thành"