Vu vơ

Tác giả:

Chợt ngoảnh trông lối cũ
Người như không như có
Người nhoè như tranh lụa
Người nhoè như dáng xưa

Ai khép vội cửa phòng
Cửa lòng sao không khép
Đốm thuốc quăn dây khói
Dắt lòng ai tới sương
Nguồn: Có một phố vừa đi qua phố, Nhã Nam liên kết với NXB Hội Nhà Văn ấn hành, 2013

Thảo luận cho bài: "Vu vơ"