Vừa thấy môi hoa

Tác giả:

Lên đến Hoa Yên vắng bóng người
Thông cao nghìn gốc tiếp mây trời.
Lòng ta không thể tham thiền được
Vừa thấy môi hoa đã nhớ đời.

Thảo luận cho bài: "Vừa thấy môi hoa"