Vui Ði Học

Tác giả:

Lời 1:

Một đàn học sinh bé tí ti, bé tí ti.
Theo mẹ cầm tay, nếp áo xinh ai bằng.
Lành nghề đòi ăn, biết biết chi, biết biết chi.
Nay oai làm sao, cắp sách đi vô trường.

Lời 2:
Trường học đầy hoa thắm thắm tươi, thắm thắm tươi.
Chim vui mừng ca, cánh bướm sa bên thềm.
Học học rồi chơi, hát hát vui, múa múa vui.
Tai nghe quà rao, nhớ nhớ me bao niềm.

(1952) 

Thảo luận cho bài: "Vui Ði Học"