Vui Dựng Gia Đình

Tác giả:

Hè dô ta đây bao lòng trai hăng

Về đây mang theo bao niềm hân hoan
Anh bên em, em bên chị vui làm
Đời bừng tươi trong gắng công âm thầm

Gai cùng chông mình coi thường
Mưa cùng sương mình không sờn
Gia đình kia ta cùng đắp xây
Xây Từ Bi làm móng nền
Xây tường phên bằng chí bền
Và lợp nên bao hương Đạo Thiêng
Hè dô ta đây bao lòng trai hăng
Về đây mang theo bao niềm hân hoan
Tay bên tay ta vui dựng gia đình
Làm đời tươi thêm với tấm chân thành.

Thảo luận cho bài: "Vui Dựng Gia Đình"