Vui Quá

Tác giả:

Vui là vui quá !
Vui là vui ghê !
Vui không chỗ nào chê !
Vui không chê chỗ nào !

Thảo luận cho bài: "Vui Quá"