Vui Tết

Tác giả:

Mồng một, mấy lần bom giặc dội
Rượu đưa, Ba bảo: (Uống đi bay!
Giặc điên giặc nó, mình vui tết)
Tan trận bom rồi, mặt đỏ gay.


Xã Tân Hoá, Đồng Tháp Mười, Tết 1949

Thảo luận cho bài: "Vui Tết"