Vụn

Tác giả:

Vụn

 DongHoaVanggọi ngày
ngày đã sang trang
tìm nhau
chữ
nhảy
hàng ngang, lộn dòng

co chân
vấp
chúi bụi hồng
gai cào ruớm máu
áo nhầu
tả tơi

Trời cao tay với
bao lần
tuởng gần
xa lắm
một vầng trăng xưa

Dạ thưa: ngõ vắng, nguời rào
mình tôi –
một bóng
(xuống hàng,
thở dài)
ra
vào
riêng tôi !!

 

Thảo luận cho bài: "Vụn"