Vượt Đèo

Tác giả:

Đèo cao, dô ta, thì mặc đèo cao, dô ta

Nhưng lòng yêu nước, dô ta, còn cao hơn đèo, dô tà
Dô tà, dô tà là hò dô ta, dô ta

Anh em, dô ta, hăng hái hò reo, dô ta
Vượt sông vượt núi, dô ta, vượt bao nhiêu đèo, dô tà
Dô tà, dô tà là hò dô ta, dô ta

Anh em, dô ta, trại hè thanh niên, dô ta
Trại hè ta quyết, dô ta, chơi cho tới cùng, dô tà
Dô tà, dô tà là hò dô ta, dô ta

Thanh niên, dô ta, thanh niên nhà ta, dô ta
Ngon lành số dzách, dô ta, thông minh nhất đời, dô tà
Dô tà, dô tà là hò dô ta, dô ta

Thảo luận cho bài: "Vượt Đèo"