Xả

Tác giả:

Buông ra hãy buông ra
Tất cả đều do ta
Thứ gì cũng gom góp
Sao kham nổi đường xa ?
Buông ra hãy buông ra
Tất cả đều do ta
Nước tự nhiên trong lặng
Làm cho dậy phong ba
Buông ra hãy buông ra
Tất cả đều do ta
Bỏ quên tự tánh giác
Ôm ấp hoài tinh ma
Buông ra hãy buông ra
Tất cả đều do ta
Trong cảnh giới giãi thoát
Ta lại tự trói ta
Buông ra hãy buông ra
Ta phải tự trị ta
Rũ sạch hết tạm giã
Cho nhẹ gánh đường xa
Buông ra hãy buông ra
Chặt giữ từng sát na
Niệm niệm niệm niệm giác
Tự giác và giác tha.

Thảo luận cho bài: "Xả"