Xa cách

Tác giả:

Em biệt cách nửa vòng Trái Đất
Buồn xuân chưa hoàn tất hoa đào

Thảo luận cho bài: "Xa cách"