Xả láng

Tác giả:

Phóng tay ai xả láng tiền tim giả
Bọt bềnh bia nước lã bèo bênh.

Thảo luận cho bài: "Xả láng"