Xa tất cả

Tác giả:

Như pho tượng ngủ mơ hồ
Em nằm hai mắt nhắm yên
Bao nhiêu ranh ác bay đi hết
Nét mặt em sao lành hiền
Em về nơi xa tất cả
Nguồn: Sóng reo (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Hội nhà văn, 2001

Thảo luận cho bài: "Xa tất cả"