Xa Tổ quốc

Tác giả:

Đất đổi màu hồng trời thay sắc biếc
Lòng đau từng thớ thịt đường gân
Ai đi qua biên thùy Tồ quốc
Không thấy mình đang từ giã mặt mùa xuân
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Xa Tổ quốc"