Xác đá hồn mai

Tác giả:

Trắng mộng cành mai xót Bạch Vương
Ai say ca quán?.. ngủ sa trường?
Ngôi lầu Hưng Phế, rèm Hoa Đá
Cạn máu rồi… trơ những lóng xương!

Thảo luận cho bài: "Xác đá hồn mai"