Xanh

Tác giả:

Đất người yên giấc đồi
Thân xanh tình động bóng.

Thảo luận cho bài: "Xanh"