Xây Đời

Tác giả:

Có những bàn tay tô đẹp cuộc đời
Có những bàn tay xây dựng tổ quốc
Có những bàn chân đi vào cuộc đời
Không ngại sỏi đá núi cao trên đường

Có những bàn tay đem lại hòa bình
Có những bàn tay kết tình bằng hữu
Có những niềm tin chiếu dọi cuộc đời
Ðem nguồn vui sống đến trong tâm hồn

Thảo luận cho bài: "Xây Đời"