Xe Chỉ Luồn Kim

Tác giả:

Quan Họ Bắc Ninh


Trình bày:
Thúy Cải

Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy ngồi í i i rồi. Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim. Thêu vào tình chung ì khăn i mặt (nhiễu tím) í i ì song í ì i. Đôi chim ố mấy tình là chim tự tình ù sang lìu ú u xê phàn, cái nỗi đôi chim ố tình đôi chim tự tình.

Em gửi ấy mấy anh song về cho anh, ố mấy hồng í i i khăn hồng . Em gửi ố mấy anh khăn hồng cho anh. Chỉ hồng, tình chung ì thêu với í i i song í ì i, chỉ xanh ố mầy chiều chỉ xanh một chiều ù sang lìu ú u xê phàn, cái nỗi chỉ xanh ố chiều chỉ xanh một chiều.

Gió ngát ố mấy xanh bên đồng xanh, ố mấy đầy í i i đồng. Gió ngát ố mấy xanh bên đồng xanh. Chờ ai tình chung ì son sắt í i i song í ì i….

 

 

 

 

Lời khác :

 

Xe chỉ ố mấy kim luồn kim, ố mấy kim luồn kim, ố mấy ngồi í i dồi. Xe chỉ ố mấy kim luồn kim. Thêu i vào tình chung vuông nhiễu tím í i i…song í ì i…gửi ì lên ô chàng gửi lên cho chàng. Ù này sang i… ù này sang sang ù … xê phàn xê lưu cộng tình thương ô chàng gửi lên cho chàng.

Mắc phải ố mấy vương mà nhện vương i …, chuồn í i chuồn ì…, mắc phải ố mấy vương mà nhện vương i … Đã chót i tình chung dan díu í i ì… song í ì i…thời ì thương ố cùng là thương nhau cùng ù này sang i… ù này sang sang ù xê phàn xê lưu cộng tình thương ô cùng là thương em cùng ì…

Xe chỉ ố mấy kim luồn kim , ố mấy kim luồn kim…ngồi í i dồi . Xe chỉ ố mấy kim luồn kim ố mấy kim luồn kim. Thêu vào tình chung vuông nhiễu tím… í i i í ì ì i i…gửi sang…gửi sang gửi sang cho chàng sang ù … như xê phàn xê sang ù gửi sang , chàng gửi sang cho chàng ì …

 

 

Thảo luận cho bài: "Xe Chỉ Luồn Kim"