Xem ảnh

Tác giả:

Giặc bắt thôn ta vào “tố cộng”
Nửa đêm mẹ dậy ngắm hình con
Mười năm ảnh dẫu phai màu thuốc
Đôi mắt còn thiêu sạch trại đồn
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Xem ảnh"