Xin Chớ Trách Mùa Thu

Tác giả:

Xin Chớ Trách Mùa Thu

 Nhược Thu


 

Em ơi xin chớ trách mùa thu 
Mùa của sầu thương, của giã từ 
Nhưng chính trong lòng thu cũng nát 
Vì tình thu đã chết thiên thu .. 
  
Em ơi xin chớ trách lá rơi 
Làm buốt tim ai tận cuối trời . 
Em có bao giờ nghe lá khóc 
Khi cành níu lá khóc chia phôi ..? 
  
Em ơi xin chớ trách mây bay 
Tự nó nào đâu thích mỏng , dầy . 
Em có khi nào nghe gió hú 
Mà dùm thương xót phận làm mây ..? 
  
Em ơi cũng chớ trách trời cao , 
Trời chẳng chua cay , chẳng ngọt ngào . 
Nhưng bởi lòng ta hoài nổi lửa 
Thiêu tàn thêm mộng đã xanh xao … 

 

Thảo luận cho bài: "Xin Chớ Trách Mùa Thu"