Xin lửa

Tác giả:

Lúm má xoan toan cậy nhờ hạt lửa
Độ nhật hường qua nửa trường đông

Thảo luận cho bài: "Xin lửa"