Xin

Tác giả:

Xin

 Idlehouse


Xin nhiều
xin giấc ngủ
mơ đò

Mơ con sông sâu
nông cạn
cho tôi mò
que diêm

À ơi là tiếng mẹ êm
là tay ai đưa quạt
là que diêm xin một lời
cho xin
thêm một tiếng à ơi

Me thương cầu tre lắc lẻo
bắc qua đời chênh vênh
thương con cò
cái vạc ăn đêm

Thương ruộng đồng xanh ngát rộng thênh
thang trời

Xin thêm
xin thêm tiếng à ơi
xin tay ai đu võng
đu đời…
chênh vênh

 

Thảo luận cho bài: "Xin"