Xông đất

Tác giả:

Hoa dậy sớm nhuỵ chờ ong khai mật
Tình không người xông đất để sang xuân.

Thảo luận cho bài: "Xông đất"